Kimlik paylaşımında sorgu fiyatı 2 kuruştan 3 kuruşa çıktı

Kimlik Paylaşımı Sistemi üstünden alınan haberler karşılığında katılma hissesi ödenmesinde detaylı değişimler yapılmış oldu, katılma hakkı ödenen sorgu çeşitleri artırıldı, çıktı alımına katılma hakkı getirildi ve katılma behresi fiyatı sorgu ve çıktı başına 2 kuruştan 3 kuruşa çıkarıldı.

İçişleri Bakanlığı ile Kaynak ve Maliye Bakanlığının Kimlik Paylaşımı Sistemi Üstünden Alınan Haberler Karşılığında Katılma Üleşi Ödenmesine Ilişkin Yordam ve Esaslar Hakkında Bildirisi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bildirimi, Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği çerçevesinde, Kimlik Paylaşımı Sisteminden (KPS) paylaşılan dataların umumi yönetim kapsamındaki kamu yönetimleri ile köy ve mahalle muhtarlıkları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti sunan hukuksal insanlarla paylaşılması karşılığında katılma hakkı ödenmesine ilişik yordam ve esasları düzenliyor.

Kamu Mali Idaresi ve Denetim Kanununda tanımlanan umumi yönetim kapsamındaki kamu yönetimleri ile köy ve mahalle muhtarlıkları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti sunan hükmî kimseleri kapsayan yönetmeliğe nazaran,

Kimlik Paylaşımı Sisteminin (KPS) umumî yönetim kapsamındaki kamu yönetimleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ve kamu hizmeti sunan hukukî kimselerle paylaşılması karşılığında her bir sorgu veya dönen kayıt başından katılma hissesi alınacak. Katılma hakkı servis davranışı esası ile paylaşılan donenin içinde ne olduğu göz önünde bulundurularak mekânsal ve metinsel doneler için münferit başka belirlenecek.

Nelerden fiyat alınacak?

KPS’den meydana getirilen her sorgu veya dönen kayıt başına dataya erişim servislerinde, gerçekleştirilecek sorguya esas her bir girdi başına, referans pahalarını elde etmek suretiyle kullanılan servislerde, gerçekleştirilecek sorguya esas her bir girdi verisi başına, Ulusal Adres Data Tabanında (UAVT) konum alan ve şahıs ile eşleştirilmemiş adres bileşenlerinin paylaşılmış olduğu servislerde, meydana gelen sorgu sonrası çıktı olarak paylaşılan her bir çıktı verisi başına, Umum Müdüriyet UAVT Müracaat Ekranından meydana getirilen done taleplerinde her adres bileşeni başına, KPS üstünden hizmet veren mekânsal web servisler tutum esasına nazaran sorguya esas her bir çıktı verisi başına 3 kuruş fiyat alınacak.

Kimlik Paylaşımı Sistemi ile sunulan hizmetlerin tasarrufuna esas ve sorgu sonucunda durağan(durgun) bedellerin ve açıklamaların mahal almış olduğu parametre sorgulama servisleri fiyatsız olacak.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikte Kimlik Paylaşımı Sistemi ve Adres Paylaşım Sisteminden meydana getirilen her bir sorgu bir birim kabul ediliyor ve her birim sorgu için 2 kuruş alınıyordu. Bakanlar Heyeti da bu meblağı elli katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye ve gene kanuni fiyatına getirmeye yetkili idi.

Sorgu fiyatı her yıl gene değerleme orantısında artırılacak

Katılma üleşi her yıl bir gene değerleme orantısında artırılacak.

Katılma behreleri, bildirimin yapıldığı ayın sonuna kadar, İçişleri Bakanlığının muhasebe hizmetlerini yürüten Merkez Saymanlık Müdüriyetine ödenecek.

Bildirimi ile 21 Eylül 2006 tarihindeki Kimlik Paylaşımı Sistemi Üstünden Alınan Haberlerin Fiyatlandırılmasına Ilişkin Esas ve Yollar Hakkında Bildirim ile 7 Kasım /2009 tarihindeki Kimlik Paylaşımı ve Adres Kayıt Sistemi Üstünden Alınan Haberler Karşılığında Katılma Hissesi Ödenmesine Ilişkin Yöntem ve Esaslar Hakkında Bildiri yürürlükten kaldırıldı.

Kıymetli Nitelikteki Süreçler ve Ayrılma Hakkı Bildirisi yürürlüğe girdi

Halka açık iştiraklerin; birleşme ve bölünme süreçlerine taraf olması, kıymetli büyüklükteki mal varlığını devretmesi, devri sonucunu doğuran süreçler tesis etmesi veya bu mal varlığı üstünde sonlu ayni hak tesis etmesi, çeşit değiştirmesi, ayrıcalık öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi kıymetli nitelikteki işlemler olarak sayıldı

Anamal Piyasası Şurasının (SPK), Kıymetli Nitelikteki Süreçler ve Ayrılma Hakkı Bildirimi (II-23.3) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SPK’dar meydana getirilen açıklamada, 6362 sayılı Varlık Piyasası Kanunu’nun çeşitli unsurlarında değişim meydana getiren 20 Şubat 2020 tarihindeki ve 7222 sayılı “Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişim Yapılmasına Dair Kanun”un 25 Şubat 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olduğu hatırlatıldı.

Konsey nezdinde bu kapsamda yürütülen ikincil düzenleme emek harcamaları çerçevesinde, ilgili kanunda meydana getirilen değişimler ve piyasadan gelen gayrı talepler de dikkate alınarak “II-23.3 sayılı Kıymetli Nitelikteki Süreçler ve Ayrılma Hakkı Bildirisi bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olduğu aktarılan açıklamada, meydana getirilen değişimler sıralandı.

SPK açıklamasında, Bildiri’de, halka açık iştiraklerin; bildirimde belirlenen birleşme ve bölünme süreçlerine taraf olmasının, kıymetli büyüklükteki mal varlığını devretmesinin, devri sonucunu doğuran süreçler tesis etmesinin veya bu mal varlığı üstünde sonlu birebir hak tesis etmesinin, tıp değiştirmesinin, ayrıcalık öngörmesinin veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesinin, kıymetli nitelikteki süreç olarak sayıldığı kaydedildi.

Resmi Gazete’de yan alan II-23.3 sayılı Kıymetli Nitelikteki Süreçler ve Ayrılma Hakkı Bildirisi şu şekilde;

Kıymetli Nitelikteki Süreçler

Birleşme süreçleri: Paydaşlığın yeni müessese biçiminde birleşme süreçlerine taraf olması. Devralma formunda birleşme süreçlerinde paydaşlığın devrolunan taraf olması.
Iştirakin devralan taraf olması halinde ise birleşme sonucunda yüzde 50 veya daha çok anapara artırımı meydana getirecek olması.

Bölünme süreçleri: Tam bölünmelerde paydaşlığın bölünen taraf, paydaşlığın devralan taraf olması durumunda ve devralınan mal varlığı önünde yüzde 50 veya daha çok anamal artırımı meydana getirecek olması.

Kısmi bölünmelerde paydaşlığın; devralan taraf olması ve devralınan mal varlığı karşılığında yüzde 50 veya daha çok varlık artırımı meydana getirecek olması. Kısmi bölünmelerde paydaşlığın; bölünen taraf olması ve devredilen mal varlığının değerlilik ölçütlerini taşıması. Belirlenen değerlilik ölçütlerini elde eden mal varlığının devri veya bu malvarlığının devri sonucunu doğuran süreçler veya bu mal varlığı üstünde üçüncü kimseler lehine sonlu tıpkı hak tesis edilmesi.

Iştirakin kamuya açıklanmış son finansal tablolarına nazaran sürece husus mal varlığının kayıtlı bedelinin varlık (etken) yekununa orantısının veya, Süreç fiyatının, son altı aylık periyot içinde oluşan günlük düzeltilmiş yüklü averaj borsa fiyatlarının aritmetik averajı dikkate alınarak hesaplanan iştirak bedeline orantısının veya, iştirakin kamuya açıklanmış son senelik finansal tablolarına nazaran kıymetli nitelikteki sürece husus mal varlığından elde edilmiş gelirin, sürdürülen faaliyetler periyot net karı/zararına etki eden tüm gelir kalemlerinin yekununa nispetinin yüzde 75’ten fazla olması durumu değerlilik ölçütleri olarak belirlendi.

Paydaşlığın cins değiştirmesi, iştirakin ayrıcalık öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, Konseyin gayri düzenlemelerinde kıymetli nitelikteki süreç olarak belirlenen süreçler de bu Bildiri kararlarına doğal olarak olacak.

Bir tüm olarak ele alındığında iştirakin temel faaliyetleri veya olağan ticari hayatında esaslı değişim yapılmak suretiyle yatırımcıların yatırım kararlarının değişmesine yol açacak, paydaşlığın yapısına ilişik temel süreçler Konsey tarafınca kıymetli nitelikteki süreç olarak değerlendirilebilecek.

Kıymetli Nitelikteki Süreçlerin Gerçekleştirilmesi

Kıymetli nitelikteki sürecin gerçekleştirilebilmesi için sürecin esaslarının belirlendiği bir yönetim konseyi sonucu alınması ve bu sürecin umum konseyce onaylanması zarurî olacak.

Ayrılma Hakkı

Kıymetli nitelikteki sürecin Kamuoyuna duyurulduğu tarihte gerçek sahibi olanlar bu hakları için ayrılma hakkını kullanabilecekler.

Bunun için hak sahiplerinin umumi konsey içtimasına katılarak kıymetli nitelikteki sürece ilişik gündem unsuruna negatif oy vermeleri ve bu muhalefeti rapora geçirmeleri lüzumlu olacak.

Behreleri borsada süreç gören paydaşlıklar için ayrılma hakkına haiz olan hak sahiplerinin belirlenmesinde yönetim kurulu kararının kamuya açıklanma zamanı; kelam mevzusu yönetim şurası kararının kamuya açıklanmasından evvel paydaşlık veya paydaşlığın yetkilileri tarafınca kıymetli nitelikteki sürece ilişik olarak rastgele bir halde kamuya izahat yapılmış ise bu açıklamanın zamanı esas alınacak.

Hisseleri borsada süreç görmeyen iştirakler için ayrılma hakkına haiz olan hak sahiplerinin tespitinde kıymetli nitelikteki sürecin görüşüldüğü umum kurul içtima zamanı esas alınacak.

Ayrılma hakkının aracı kurum vasıtasıyla kullandırılması mecburî olacak.

Ayrılma hakkının kullandırılması umumi kurul tarihinden itibaren en geç 6 iş günü içinde başlamış olacak. Ayrılma hakkının tutum vadesi başlangıç tarihinden itibaren 10 iş günü olacak.

Hakları borsada süreç gören iştiraklerde ayrılma hakkına husus hakların paydaşlık tarafınca satın alınmasından evvel ayrılma hakkı tutum fiyatı üstünden gayrı behre sahiplerine veya yatırımcılara önerilmesine ilişik yönetim şurası sonucu alınabilecek.

Ayrılma hakkı tutum fiyatı (Adil Karşılık)

Hisseleri borsada süreç gören iştiraklerde ayrılma hakkı tutum fiyatı, yönetim kurulu kararının ya da kamuoyuna birinci açıklanmış olduğu tarih itibarıyla hakları Yıldız Pazarda süreç gören iştirakler için bu tarihten evvelki son bir aylık, başka paydaşlıklar için ise bu tarihten evvelki son altı aylık devir içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş yüklü averaj fiyatların aritmetik averajı olacak.

Hisseleri borsada süreç görmeyen iştiraklerde ayrılma hakkı tutum fiyatının tespiti için yönetim konseyi kararının kamuya açıklanmış olduğu tarihteki pahası esas alan değerleme raporu hazırlanacak.

Ayrılma hakkının doğmadığı haller

Mevzuat uyarınca yapılması farz olan süreçler,

Yönetim denetimine bir kamu kurumunun haiz olduğu ortaklıklarca meydana getirilen süreçler,

Yatırım iştiraklerinin yatırım paydaşlığı niteliklerinin değiştirilmesi, yitirilmesi ve bu kapsamda meydana getirilen ayrıcalık değişimleri süreçleri,

İcra İflas Kanunu çerçevesinde verilen bir karar uyarınca veya kamu alacağının öğrenimi hedefiyle meydana gelen süreçler,

İflas ya da diğeri bir sona erme halinin oluşması sonucunda tasfiyeye giren iştiraklerin likidasyon kapsamında gerçekleştirdiği süreçler,

Paydaşlığın bağlı iştirak haklarının halka arz kanalıyla satılması süreci ayrılma hakkı doğurmayacak.

Geçiş Kararları

Borsa şirketleri için Bildiri’in yürürlük tarihinden evvel açıklanan Kıymetli Nitelikteki Süreçler açısından ayrılma hakkından yararlanabilecek şahıs ve hisse fiyatlarının belirlenmesinde;

25 Şubat 2020 tarihinden evvel kamuya açıklanan süreçler için 25 Şubat 2020 zamanı,

25 Şubat 2020 zamanı ile Bildirimin yürürlüğe girmiş olduğu 27 Haziran 2020 zamanı içinde kamuya açıklanan süreçler için ise izahat zamanı esas alınacak.

Bildiri ile getirilen yenilikleri ve pratikte karşılaşılması mümkün problemleri açıklığa kavuşturmak suretiyle “Mühim Nitelikteki Süreçler ve Ayrılma Hakkı Bildirimi Ergonomik Rehberi” (Rehber) de hazırlandı.

EPDK, 4 firmanın sistem tutum bedeli üst sonlarını revize etti

Güç Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 4 firmanın 2. tarife uygulama periyodu perakende satış tarifelerine yönelik konsey kararları revize edildi.

EPDK’nin mevzuya ilişik Konsey kararları, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna nazaran, Palen Güç Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Tecim AŞ, Armadaş Arsan Maraş Organik Gaz Dağıtım AŞ, Enerya Kapadokya Gaz Dağıtım AŞ ve İzmir Doğalgaz Dağıtım Tecim ve Taahhüt AŞ’nin sistem tutum bedeli üst hudutları revize edildi.

Kelam mevzusu kararlar, 1 Temmuz itibarıyle yürürlüğe girecek.

Ihtimaller içinde patlayıcı ortamda kullanılan teçhizat yönetmeliğinde değişim

Endüstri ve Teknoloji Bakanlığının, Mümkün Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyu Sistemler ile İlgili Yönetmelikte (2014/34/AB) Değişim Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin kapsama meydanıyla ilgili “Olası patlayıcı ortamların yalnız kazayla gaz sızıntısı sonucu nadiren oluşturabileceği konut ortamı ve ticari olmayan ortamlarda kullanılan ürünler” sonucu, “yalnız yakıt gazının kaza yapıtı sızıntısı sonucunda mümkün patlayıcı ortamların nadiren oluşabileceği konut ortamı ve ticari olmayan ortamlarda kullanılması amaçlanan ürünleri”, 1 Mayıs 2019 tarihindeki Şahsî Koyucu Donanım Yönetmeliğinin kapsamındaki ferdî gözetici eserleri kapsayacak. Daha evvelki kararda eski yönetmeliğe atıf yapılıyordu.

Yönetmeliğin Ek-4’teki “imalat (üretim) kalite teminatı prosedürünü esas alan tipe uygunluk” sonucundaki üretim ibaresi yürürlükten kaldırıldı, Ek-2’sinde konum alan işaretlemeyle ilgili sonucunda de değişim yapılmış oldu, “üretim”, “üretici” ile ilgili ibareleri “imalat”, “yapımcı” olarak değiştirildi.

Çorum’da Sarışeyh Höyük arkeolojik sit meydanı olarak tescil edildi

Ankara Kültür Varlıklarını Savunma Nahiye Şurası, Çorum İli Merkez İlçesi Sarışeyh Köyü hudutları içindeki Sarışeyh Höyüğü 1. Nokta Arkeolojik Sit meydanı olarak tescil etti.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz